Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ :

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών

 

1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ , ΕΜΠ Αθήνα

 

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. H εκπαίδευση των φοιτητών υποστηρίζεται από πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που απαρτίζεται από δύο περιόδους σπουδών. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό πυρήνα βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας 4 εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης, οργανωμένες σε ροές θεματικά συγγενών μαθημάτων, δηλαδή σε σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα και συνδυάζονται για να συνθέσουν τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις του διπλώματος (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας). Το σύστημα ροών μαθημάτων επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και παρέχει στους φοιτητές μεγάλα περιθώρια για προσωπική επιλογή κι διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών.

2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ , ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον βασικό κύκλο σπουδών (τα 5 πρώτα εξάμηνα) και 3 παράλληλους κύκλους ειδίκευσης (τα επόμενα 5 εξάμηνα).

Ο βασικός κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής μαθηματικών, φυσικής και πληροφορικής, καθώς και της επιστήμης του ΗΜΜΥ στις περιοχές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικής-υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.

Στο τέλος του 5ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους τρεις κύκλους ειδίκευσης: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, όπου κατά τη διάρκεια του 6ου έως και του 9ου εξαμήνου παρακολουθούν περισσότερα εφαρμοσμένα και εξειδικευμένα μαθήματα της επιστήμης του ΗΜΜΥ, η πλειονότητα των οποίων σχετίζονται με τον επιλεχθέντα κύκλο ειδίκευσης.

Με τη συμπλήρωση του 7ου εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν να ασχολούνται με την διπλωματική τους εργασία (ισοδύναμη με εργασία επιπέδου Master), την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του διδακτικού προσωπικού.

Ακόμη, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, τρίμηνης ελάχιστης διάρκειας, η οποία έχει ενταχθεί στο 10ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και προσφέρεται σε όλους τους κύκλους ειδίκευσης ως προαιρετικό μάθημα.

3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ , Παν.Θεσσαλίας Βόλος

 

Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης, το Τμήμα τον Απρίλιο του 2012 προχώρησε στην κατάρτιση του νέου πενταετούς Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.). Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εκπαιδευτούν και σε θέματα Ενέργειας,  εμβαθύνοντας στις κατευθύνσεις:

(α) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,

(β) Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,

(γ) Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,

(δ) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και

(ε) Ενέργειας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και διδακτικής, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις σελίδες του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τον αντίστοιχο κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων.

4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ , ΔΠΘ Ξάνθη

 

Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε 9 διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο πρόγραμμα σπουδών των πρώτων 5 εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και αναφέρεται ως Πρόγραμμα Κορμού ή Bασικός Kύκλος Σπουδών. Aπό το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές κατατάσοονται στις Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης δηλαδή επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι το χορηγούμενο Δίπλωμα είναι ενιαίο, αυτό του «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και τονίζεται ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, που είναι κοινά για όλους τους αποφοίτους, εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χορήγηση του ενιαίου Διπλώματος.

Οι Τομείς του Τμήματος είναι:

ο Τομέας των Ενεργειακών Συστημάτων

ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής

ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής

ο Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και

ο Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.

5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ , Παν.Πατρών Πάτρα

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται σε δέκα διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές (κορμού) είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού και μάθημα παιδαγωγικού/πολιτιστικού/οικονομικού περιεχομένου που επιλέγεται από λίστα σχετικών μαθημάτων καθώς και 1 μάθημα ξένης γλώσσας. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές ειδίκευσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος επιστημονικές κατευθύνσεις με κύριο σκοπό να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις  χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους.

~  Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)

~  Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής (Τ&Η)

~ Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (Σ&ΑΕ)

6) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ , Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά

 

Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.

Η Σχολή είναι διαρθρωµένη σε τέσσερις Τοµείς:

Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Τοµέας Πληροφορικής

Τοµέας Συστηµάτων

Τοµέας Τηλεπικοινωνιών

 

 

Που μπορούν να δουλέψουν οι απόφοιτοι των τμημάτων;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος έχει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να μπορεί να σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα και υπηρεσίες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

Οι απόφοιτοι της Σχολής µπορούν να επανδρώσουν οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό σαν µηχανικοί εφαρµογών λογισµικού (software application engineers). Για παράδειγµα, οι εταιρείες έχουν ανάγκη χρήσης υπολογιστών για εφαρµογές (όπως µισθολόγια, καταλογογράφηση εµπορευµάτων, αυτοµατοποίηση παραγγελιών κ.λπ.), για διαχείριση και σχεδιασµό µεγάλων βάσεων δεδοµένων (όπως τραπεζικούς λογαριασµούς, κρατήσεις θέσεων σε αεροσκάφη, ταξιδιωτικά γραφεία και ξενοδοχεία, διαχείριση νοσοκοµείων κ.λπ.), για αυτοµατοποίηση γραφείων και οργανισµών (όπως αυτοµατοποίηση πολλών διαδικασιών σε κρατικές υπηρεσίες και ασφαλιστικούς οργανισµούς που σήµερα στην Ελλάδα γίνονται µε έγγραφα. Οι απόφοιτοι της Σχολής θα µπορούν επίσης να εφαρµόσουν τεχνικές Τεχνητής Νοηµοσύνης σε σύνθετα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζονται από εµπειρογνώµονες.

Ένας άλλος τοµέας που οι απόφοιτοι της Σχολής µπορούν να απασχοληθούν είναι η αυτοµατοποίηση εργοστασίων (CAD/CAM, ροµποτική, έλεγχος ποιότητας κ.λπ

Οι φοιτητές της Σχολής εκπαιδεύονται σε νέες µεθόδους ανάλυσης και σχεδιασµού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Πιο συγκεκριµένα µαθαίνουν πώς λειτουργούν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία (δίοδοι, τρανζίστορ, ολοκληρωµένα κυκλώµατα), πώς σχεδιάζονται κυκλώµατα που περιλαµβάνουν αναλογικά ή και ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πώς σχεδιάζονται ενισχυτές ισχύος και κυκλώµατα RF. Επίσης µαθαίνουν να σχεδιάζουν κυκλώµατα ολοκλήρωσης υψηλής κλίµακας (VLSI chips). Οι φοιτητές εξασκούνται σε εργαστηριακές εφαρµογές των προαναφερθέντων περιοχών

Οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν γνώσεις µε βάθος σε θέµατα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (κεραίες, µικροκύµατα, ασύρµατες επικοινωνίες, δορυφορικές επικοινωνίες, ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα υπολογιστών), αλλά και σε θέµατα µοντέρνων εφαρµογών τηλεπικοινωνιών, βασισµένων σε αυτόµατη αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου (φωνητική διεπιλογή, προσπέλαση βάσεων δεδοµένων αποκρινόµενων σε οµιλία από απόσταση κ.λπ.), ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε οργανισµούς και εταιρείες. O κατάλληλος σχεδιασµός και διαχείριση ενοποιηµένων δικτύων επικοινωνιών είναι απόλυτα ζωτικός τοµέας για κάθε µεγάλη επιχείρηση. Οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν τις βάσεις για να εργασθούν σε τέτοιους τοµείς.

 

0 απαντήσεις

Αφήστε το σχόλιό σας

Θέλετε να συμμετέχετε στην συζήτηση;
Θα χαρούμε να διαβάσουμε το σχόλιό σας!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *