Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

1ο & 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ :

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το τμήμα χωρίζεται σε 3 τομείς ως εξής:

Τομέας Διεθνών Σχέσεων

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Φιλοσοφία και Επιστημολογία των Διεθνών Σχέσεων, Διεθνής Πολιτική, Συγκριτική Πολιτική, Στρατηγικές Σπουδές, Επίλυση Συγκρούσεων, Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής, Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών, Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική, Θεωρίες Ολοκλήρωσης, Εξωτερική Πολιτική Μεγάλων Δυνάμεων, Μελέτη Χωρών και Περιοχών με έμφαση στα Βαλκάνια και Τουρκία, Μ. Ανατολή, Ευρώπη και Ην. Πολιτείες, Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική.

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών

Διεθνές Δίκαιο, Θεωρία, Μεθοδολογία και Ιστορία του Διεθνούς Δικαίου, Διεθνείς Οργανισμοί, Διπλωματική Ιστορία, Διπλωματικές Σπουδές, Θεσμοί, Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Πολιτική, Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Ελληνική Οικονομία, Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες, Διεθνείς Νομισματικές και Χρηματιστικές Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, Διεθνής Οικονομική Ολοκλήρωση, Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη, Οικονομίες των Βαλκανίων, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Σύγχρονες Μορφές Καπιταλισμού, Σπουδές Κοινωνικού Ρόλου των Φύλων.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πα.Μακ.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990. Με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 Απριλίου 1993 καθορίζονται η ονομασία του Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα οποία είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία

β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) είναι το νεώτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις-διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας.

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 με το ΠΔ 377/89. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο Πτυχίο, το οποίο, σύμφωνα με το ΠΔ που το δημιούργησε, είναι αντίστοιχο των Πτυχίων των άλλων Οικονομικών Τμημάτων της χώρας. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς καλλιεργεί, κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Η υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα συνάγεται και από το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάποια από τα οποία είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Tο επιστημονικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο του χώρου του.

Που μπορούν να δουλέψουν οι απόφοιτοι των τμημάτων;

Οι πτυχιούχοι και των δύο κατευθύνσεων, δηλαδή τόσο της κατεύθυνσης «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» όσο και οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας», έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του «Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» , με άδεια άσκησης και κατοχύρωση οικονομολογικού επαγγέλματος, ενώ οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη και στην «Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης».

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  Ειδικότερα:

  1. Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.
  2. Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.
  3. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
  4. Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας». Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.
  5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).
  6. Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).
  7. Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.
  8. Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ).
  9. Μ.Μ.Ε.
  10. Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.