Τμήματα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ :

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Tο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:

α) της Δημοσιογραφίας και

β) Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Δημοσιογραφίας» δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά), 2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας, 3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, 5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία), 2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών, 3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον, 4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα: 1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, 3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες, 4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο, 6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, 7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη.

Επικ. Μέσων και Πολιτισμού, ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχοι του Τμήματος είναι:

α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων, και

β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία , όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Μαζικής ενημέρωσης, ΕΚΠΑ Αθήνα

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική γνώση στην επιστήμη της επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Τριπλός είναι σε γενικές γραμμές ο σκοπός των Τμημάτων:

α) Η διεπιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση (ιστορικά, θεωρητικά και εμπειρικά) του φαινομένου της επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές του.

β) Η δημιουργία στελεχών επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική κατάρτιση.

Που μπορούν να δουλέψουν οι απόφοιτοι των τμημάτων;

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε εταιρείες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σε τμήματα δημοσίων σχέσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Σχεδιαστές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Διευθυντές Διαφήμισης Image Maker (Δημιουργός Προσωπικοτήτων) Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων