Ιδρύεται νέο Τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με Προεδρικό Διάταγμα η απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το νέο Τμήμα θα προέλθει από τη συγχώνευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του ιδίου ιδρύματος. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών.

Προς τα παραπάνω εξισώνονται και τα πτυχία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση του, στην κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εφαρμοσμένης Πληροφορική. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα. Προς τα παραπάνω εξισώνονται και τα πτυχία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά το νέο Τμήμα θα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:

i) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και 

ii) Πληροφοριακά Συστήματα.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115/2019 (1) Τροποποίηση του π.δ. 88/2013 “Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών” (Α’/129). Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 88/2013 1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2013 (Α’/129) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 147/1990 (Α’/56) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β’ περ. ββ’ του ν. 3255/2004 (Α’/138) Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του ιδίου ιδρύματος, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: i) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και ii) Πληροφοριακά Συστήματα». 2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2013 (Α’/129) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Προς τα παραπάνω εξισώνονται και τα πτυχία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση του, στην κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής». 3. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2013 (Α’/129) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα. Προς τα παραπάνω εξισώνονται και τα πτυχία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευσή του, στην κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Διοίκησης Τεχνολογίας». 4. Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 88/2013 (Α’/129) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με εισαγωγικές κατευθύνσεις: i) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και ii) Πληροφοριακά Συστήματα». Άρθρο 2 Διαχρονικό δίκαιο Οι, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, εισαχθέντες φοιτητές στο, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 88/13 (Α’/129), Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής τους και τους απονέμεται πτυχίο κατά το ίδιο καθεστώς. Το ΦΕΚ

Πηγή: Foititikanea.gr
https://www.foititikanea.gr/images/PDF/fek-diatagma-pamak.pdf